dinsdag 6 december 2016

Iedereen welkom op de gemeenteraad van volgende week

OPROEP voor de gemeenteraadszitting  van dinsdag  13 december  2016  om  20 u  in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:
1.  Goedkeuring verslag  van de zitting dd 11.10.2016.
2.  Gemeentefinanciën : goedkeuring aanpassing gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019
3   Gemeentefinanciën : goedkeuring gemeentelijk budget 2017 
4.  Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging 2016
5.  Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
6.  Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie 2017-2023
7. Gemeentefinanciën : wijziging contantbelastingreglement exploitatie containerpark. 
8.  Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing
9. Goedkeuring inhoudelijk en financieel jaarverslag intergemeentelijke vereniging Beter wonen aan de Gete.
10.   Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Vroentestraat
11. Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Tiensestraat
12. Buitengewone algemene Vergadering van IGS Hofheide van 20 december 2016 : aanstelling vertegenwoordiger.
13.  FINILEK – algemene vergadering in buitengewone zitting  dd 16.12.2016 - goedkeuring mandaat/agenda
14. IGO: aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering  dd 16.12.2016 en goedkeuring mandaat
15. Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling
16. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring aanpassing schoolreglement Haspengouwse scholengemeenschap.
17. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring wijziging arbeidsreglement
18. Besluit tot toetreding tot InfraGIS
19. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” - Bestek nr. e-IB-2013-086 (ICT contract 2015)
20. Beslissing van het bevoegde orgaan van het lokaal bestuur om beroep te doen op de  dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. I00022
21. Eedaflegging toekomstige schepenen 

BESLOTEN ZITTING
22.  GECORO : wijziging samenstelling – aanduiding deskundige.