Pagina's

maandag 4 september 2017

Welkom op de volgende gemeenteraad 12 september

OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 12 september 2017 om 20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.06.2017
2. Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2017 - akteneming
3. Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden: goedkeuring actualisering
meerjarenplannen 2014-2019
4. Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budget 2018 - akteneming
5. Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert: budget 2018 - akteneming
6. Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem: budget 2018 - akteneming
7. Goedkeuring gemeentelijk kerkenbeleidsplan
8. Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging
9. GBS bekrachtiging aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het
basis- en secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018
10. GBS goedkeuring aanpassing schoolreglement.
11. Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP Jongensschoolstraat
12. Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP Zavelkuilstraat
13. Gemeentelijk patrimonium : erfpacht site Jongensschoolstraat
14. Gemeentelijk patrimonium : erfpacht Hockey In Hoegaarden
15. Gemeentelijk patrimonium : verhuring appartement bibliotheek
16. Aanleg riolering in Kauterhof en Hauthem (Aquafin-project 22.386) goedkeuring zaak van de wegen
17. Aanleg infrastructuurwerken Brouwerij Loriersstraat : goedkeuring zaak van de wegen
18. Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier “Werken Molenstraat”
19. Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier “Beplanting wachtbekkens”
20. Ruilverkaveling Willebringen - plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken. Advies ingevolge het onderzoek "de commodo et incommodo".
21. Intergemeentelijke samenwerking – intekening op de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden
22. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
23. Goedkeuring gemeentelijk marktreglement
24. Cultuur – bijzondere subsidie – Heemkundige Kring
25. ERSV- aanduiding vertegenwoordiger