Pagina's

dinsdag 17 september 2013

Oproep (in het middelnederlands van Ridder Ivan Hoe voor De Slag bij Hoegaarden : Maeck eenen schild...

Eedelen Hoegaardiers ende Hoegaardiènnes,

Voorigen weeck, op den neegenden dagh van den neegenden maend, heb ick den Hoegaardsen jonckheyd gevraegd schilden te maecken.
Ick maeck u gaerne eeven attent op het belang eener schild.  Enen slag stryden zonder schild, isch naemelyck eeven dwaas alsch eenen burcht bouwen zonder slotgracht, of als naer eenen kroeg gaan zonder dorst.  Verdeediginck is allesch!

Intuschen heeft menigeen alreedsch den weedervraeg gesteld in welcken grootte ende met welcken eedelen materiaelen zulck schild kan worden gemaekt.  Dat is voor ende waer eenen zeer goeden vraeg.

Ghylieden moet weeten dat eenen schild gemaekt worde, reekeninck houdende met den lengte ende den omtreck der ridder, alsoock met diens schoeyselmaet.  
Mynen maeten zyn acht ende zestigh ende eenen halven duym in den lenghte, den omtreck rond mynen schoudersch telt een ende vyftig ende drie van den zestienden duym ende den maet myner schoeysel is neegen ende een van den zestienden duym.
Den snellen reekenaer heeft aldusch geteld dat eenen schild best drie ende vyftig centimeeters in den breedte heeft ende zeeven ende negentigh centimeeters in den lenghte telt.

Den eedelen materiaelen waaruyt het schild vervaerdigd wordt, zyn afhanckelyck van wat gy in den voorraed hebt.  Goud, zilver ende brons zyn schoon, maer eenen steevigen houten schild weet ik voorzeecker oock te waerderen.
Voor den kleynen schildontwerper hebbe ick niet zoo veel nooten op mynen zangh.  Hy of zy mag eenen papieren vorm kiezen ende deezen naer eygen smaack versieren.

Ick kyck uyt naer uw creatieën die ghy ten laetsen op den zes ende twintigsten dagh van den negenden maend kunt overhandighen op het gemeentelycken huys.

Voor Hoegaarden!


Ivan Hoe