Pagina's

maandag 9 september 2013

U bent van harte welkom op de Gemeenteraad van dinsdag 10 september om 20 u in de Raadzal

AGENDA:

1.Goedkeuring verslag  van de zitting dd 11.06.2013.
2.Kerkfabriek Sint-Ermelindis : jaarrekening 2012 – gemeentelijk advies
3.Kerkfabriek Sint-Ermelindis : eindrekening penningmeester – akteneming
4.Kerkfabriek Sint-Ermelindis : budget 2013 – akteneming
5.Kerkfabriek Sint-Gorgonius : goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019
6.Kerkfabriek Sint-Niklaas: goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019
7.Kerkfabriek Sint-Jan : goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019
8.Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budget 2014 - akteneming
9.Kerkfabriek Sint-Niklaas: budget 2014 - akteneming
10.Kerkfabriek Sint-Jan : budget 2014 - akteneming
11.Aanleg tweesporenbeton Schoorbroekstraat : vaststelling gunningswijze en goedkeuring raming
12.Besluit betreffende de herklassering van waterlopen
13.Verkaveling Moerasstraat : goedkeuring wegenistracé
14.Milieubeleid  - Uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – Gemeenten - Scholenproject Milieuzorg Op School (MOS) - nieuw samenwerkingscontract voor de periode 2013-2016
15.Milieubeleid : goedkeuring  statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota MAR
16. Patrimonium: besluit tot verkoop van strookje grond aanpalend aan de schuur Kapitteldomein
17. Patrimonium : beëindiging erfpacht Tuinen van Hoegaarden
18.Patrimonium : besluit tot verkoop perceeltje Tommestraat
19.Goedkeuring overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels en biometrische paspoorten
20.Aanpassing rechtspositieregeling : toevoeging in artikel 155.
21. Gemeentefinanciën : BBC ** bespreking stand van zaken
22.Vernieuwing schoolomgevingen ** bespreking stand van zaken
23.Kennisgeving ondertekening op 4 oktober 2013 van de burgemeestersconvenant
(= Europese “Covenant of Mayors”)

Vanzelfsprekend kan ook de oppositie agendapunten indienen.  Zo is er een punt van de socialistische fractie over het gebruik van de sporthal.