Pagina's

donderdag 8 juni 2017

U bent welkom op de gemeenteraad van volgende week dinsdag 13 juni om 20 u

Hieronder vindt u de agenda.  Een heleboel administratieve zaken, maar bij volgende geef ik een klein beetje duiding.

punt 2 : jaarrekening 2016 :
ik durf terecht zeggen dat we goede resultaten boeken in de vooruitgang van ons meerjarenplan, zowel inhoudelijk (uitgevoerde acties) als financieel.  We staan er financieel goed voor.

punt  10 : Goedkeuring gunningswijze, bestek voor de opdracht “Opmaak beheersplan voor beschermd dorpsgezicht dorpskern Meldert”
De dorpskern Meldert is sinds 1981 beschermd dorpsgezicht.  Door de opmaak van een beheersplan (onroerend erfgoed) krijgen eigenaars grote rechtzekerheid over wat wel of niet mag,  snellere afhandeling van dossiers én de mogelijkheid om bij renovaties met erfgoedbelang (bv buitenschrijnwerkerij) 40% subsidie te krijgen met een maximum van 25 000 euro. De opmaak van het plan zal door een studiebureau gemaakt worden en de gunningswijze moet beslist worden op de gemeenteraad.

punt 12 : Sociale huurwoningen: goedkeuring Lokaal toewijzingsreglement
Door zelf een lokaal toewijzingsreglement op te maken en te laten bekrachtigen op de gemeenteraad, wil het gemeentebestuur voorrang geven aan Hoegaardiers en mensen met een band met Hoegaarden voor wat betreft het toekennen van een sociale huurwoning.
Hieronder de volledige agenda :AGENDA:

1. Goedkeuring verslag van de zitting dd 18.04.2017
2. Goedkeuring jaarrekening gemeente dienstjaar 2016
3. Goedkeuring budgetwijziging 2017/nr 1
4. IVERLEK goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, (eventuele)
uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het
mandaat voor de algemene vergadering d.d. 16 juni 2017
5. RIOBRA: goedkeuring agenda en mandatering volmachtdragers voor de jaarvergadering van 23.06.2017.
6. Algemene vergadering Interleuven 14.06.2017 : aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat
7. Ecowerf : algemene vergadering 21 juni 2017 : aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling mandaat.
8. Algemene vergadering IGS Hofheide 20.06.2017 : aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat
9. IGO: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 juni 2017 en aanduiding
gemeentelijk afgevaardigde.
10. Goedkeuring gunningswijze, bestek voor de opdracht “Opmaak beheersplan voor beschermd dorpsgezicht dorpskern Meldert”
11. Definitieve goedkeuring geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan
12. Sociale huurwoningen: goedkeuring Lokaal toewijzingsreglement
13. Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
14. Aanwijzing provinciale ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden c3 en f103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
15. Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling
16. Gemeentepersoneel : aanpassing personeelsformatie
17. Gemeentelijk patrimonium: aankoop perceeltje grond ambachtelijke zone.
18. Kennisneming afgevaardigden NVA-fractie